Προσωπικά δεδομένα

1. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες και υπηρεσίες του «YOUCAR.GR», είναι πιθανό

να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, 

πηρεσίες μελών κλπ.) για λογαριασμό σας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα 

επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας 

ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και τυχόν αλλαγές. 


2. Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών και 

Επισκεπτών τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το «YOUCAR.GR» 

είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν.3471/2006 περί 

«Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες». Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, 

επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το 

Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, 

και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη 

λειτουργία και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.


3. Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας 

στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μη συνδεδεμένους με το 

«YOUCAR.GR», τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση 

προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή 

υποχρεωτική με βάση το Νόμο.


4. Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του «YOUCAR.GR», η 

Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή 

σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για 

την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού επισκεπτών και 

ενδιαφέροντος, επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού 

λογιστικού αρχείου.


5. Το «YOUCAR.GR» επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά 

τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους 

δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν 

σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και 

πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό. Οι κατά τα ανωτέρω εγγραφέντες στο 

youcar.gr δύνανται να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους στη συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, χωρίς, ωστόσο, αναδρομικά 

αποτελέσματα.


6. Περαιτέρω, κάθε Χρήστης / Επισκέπτης έχει δικαίωμα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, 

τη διακοπή αποστολής από το «www.youcar.gr» του ως άνω ενημερωτικού και 

διαφημιστικού – προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του 

παρέχει ο ν.2472/1997, ο φορέας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει 

εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως π.χ. τη 

διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη 

χρησιμοποίησή τους, τη δέσμευσή τους, τη μη διαβίβασή τους, τη διαγραφή τους κ.λπ.


7. Εάν ο Χρήστης / Επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή 

ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, 

εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων Προστασίας των δεδομένων αυτών 

από τους εν λόγω τρίτους. Ο Χρήστης / Επισκέπτης αποδέχεται ότι το YOUCAR.GR δε 

φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη χρήση 

των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το YOUCAR.GR δε φέρει καμία 

απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από Χρήστες / Επισκέπτες του παρόντος 

δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού 

τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερόμενου φορέα των δεδομένων.

Το youcar.gr χρησιμοποιεί cookies προς βελτιώση των υπηρεσιών του. Με την χρήση των υπηρεσιών αυτών, συναινείτε στην εγκατάσταση των cookies.